ਅਆਇਈਉਊਏਐਓਔਕਖਗਘਙਚਛਜਝਞਟਠਡਢਣਤਥ

 • Total activity 16
 • Last activity
 • Member since
 • Following 0 users
 • Followed by 0 users
 • Votes 13
 • Subscriptions 1

Activity overview

Latest activity by ਅਆਇਈਉਊਏਐਓਔਕਖਗਘਙਚਛਜਝਞਟਠਡਢਣਤਥ
 • ਅਆਇਈਉਊਏਐਓਔਕਖਗਘਙਚਛਜਝਞਟਠਡਢਣਤਥ commented,

  Good thought, I will check into same!

 • ਅਆਇਈਉਊਏਐਓਔਕਖਗਘਙਚਛਜਝਞਟਠਡਢਣਤਥ commented,

  It sure seems they give not 1 shit about us GNU/Linux users.