ਅਆਇਈਉਊਏਐਓਔਕਖਗਘਙਚਛਜਝਞਟਠਡਢਣਤਥ

 • Totale activiteit 16
 • Laatste activiteit
 • Lid sinds
 • Volgend 0 gebruikers
 • Gevolgd door 0 gebruikers
 • Stemmen 13
 • Abonnementen 1

Activiteitenoverzicht

Nieuwste activiteit door ਅਆਇਈਉਊਏਐਓਔਕਖਗਘਙਚਛਜਝਞਟਠਡਢਣਤਥ
 • ਅਆਇਈਉਊਏਐਓਔਕਖਗਘਙਚਛਜਝਞਟਠਡਢਣਤਥ heeft een opmerking geplaatst,

  Good thought, I will check into same!

 • ਅਆਇਈਉਊਏਐਓਔਕਖਗਘਙਚਛਜਝਞਟਠਡਢਣਤਥ heeft een opmerking geplaatst,

  It sure seems they give not 1 shit about us GNU/Linux users.