Markerad text (enkel chattformatering: Fet, Kursiv, Understruken)