D

 • Tổng số các hoạt động 1522
 • Hoạt động sau cùng
 • Thành viên kể từ ngày
 • Đang theo dõi 0 người dùng
 • Được theo dõi bởi 801 người dùng
 • Bình chọn 8
 • Đăng ký 737

Tổng quan hoạt động

Hoạt động gần nhất của D
 • D đã bình luận,

  Bình luận chính thức

  Hi there! This suggestion is the same as https://support.discordapp.com/hc/en-us/community/posts/360040470332 so in an effort to keep duplicates out and keep everything neat and tidy, we're going t...

 • D đã bình luận,

  Bình luận chính thức

  Hi there! This suggestion is the same as https://support.discordapp.com/hc/en-us/community/posts/360030121511 so in an effort to keep duplicates out and keep everything neat and tidy, we're going t...

 • D đã bình luận,

  Bình luận chính thức

  Hi there! This suggestion is the same as https://support.discordapp.com/hc/en-us/community/posts/360029391751 so in an effort to keep duplicates out and keep everything neat and tidy, we're going t...

 • D đã bình luận,

  Bình luận chính thức

  Hi there! This suggestion is the same as https://support.discordapp.com/hc/en-us/community/posts/360030130931 so in an effort to keep duplicates out and keep everything neat and tidy, we're going t...

 • D đã bình luận,

  Bình luận chính thức

  Hi there! This suggestion is the same as https://support.discordapp.com/hc/en-us/community/posts/360046514012 so in an effort to keep duplicates out and keep everything neat and tidy, we're going t...

 • D đã bình luận,

  Bình luận chính thức

  Hi there! This suggestion is the same as https://support.discordapp.com/hc/en-us/community/posts/360030121511 so in an effort to keep duplicates out and keep everything neat and tidy, we're going t...

 • D đã bình luận,

  Bình luận chính thức

  Hi there! This suggestion is the same as https://support.discordapp.com/hc/en-us/community/posts/360032150992 so in an effort to keep duplicates out and keep everything neat and tidy, we're going t...

 • D đã bình luận,

  Bình luận chính thức

  Hi there! This suggestion is the same as https://support.discordapp.com/hc/en-us/community/posts/360030924511 so in an effort to keep duplicates out and keep everything neat and tidy, we're going t...

 • D đã bình luận,

  Bình luận chính thức

  Hi there! This suggestion is the same as https://support.discordapp.com/hc/en-us/community/posts/360030924511 so in an effort to keep duplicates out and keep everything neat and tidy, we're going t...

 • D đã bình luận,

  Bình luận chính thức

  Hi there! This suggestion is the same as https://support.discordapp.com/hc/en-us/community/posts/360029502492 so in an effort to keep duplicates out and keep everything neat and tidy, we're going t...